Ekološki incident u Stupinoj jami kod Fužina

U okviru redovitog monitoringa stanja u speleološkim objektima koje obavljaju speleolozi otkriven je ekološki incident u Stupinoj jami kod Fužina, objektu pod zaštitom ekološke mreže Natura 2000, najdubljem (413 m) i jednom od izuzetnih speleoloških objekata Gorskog Kotara važnih za biološku i geološku raznolikost regije. Utvrđeno je da je prolaz na 47 m dubine, kao i cijela polica kojom se dolazi do pukotine, potpuno zatrpan smećem, dijelovima automobila, građevinskim materijalom, kostima životinja i dr. biološkim otpadom. Slična situacija je ustanovljena i na policama iznad tog prolaza.
S obzirom na prethodni monitoring, do ovog incidenta je došlo u novijem razdoblju, moguće tijekom ove godine. Činjenica da je jama na 47 m dubine u potpunosti zatvorena otpadom (ukupna dubina jame je 413 m!) zahtijeva hitnu intervenciju s obzirom da objekt ima protočnu hidrogeološku funkciju. Time je maksimalno ugrožena fauna zbog koje je ovaj objekt uvršten u mrežu Natura 2000. Npr. ako su u jami šišmiši, oni neće preživjeti jer im je zatvoren ulaz. Procjedne vode nose kemikalije i biološko zagađenje u dublje slojeve jame te mogu izazvati višegodišnju kontaminaciju. Potpunim zatvaranjem kanala u ulaznom dijelu jame, dolazi do promjena abiotičkih parametara u jami. Onemogućeno je prozračivanje jame kao i donos organske tvari sa površine, čime se direktno i vrlo negativno utječe na hranidbeni lanac faune jame.
Moguće dulje posljedice ovog zagađenja su širokog spektra. Hitna sanacija zagađenja je nužna ne samo zbog prisutnosti zagađenja u jami već i činjenice da je ono zatvorilo vezu većeg dijela jame s površinom, čime je onemogućen prolaz šišmišima, procjeđivanje vode s površine te je poremećena klimatska situacija u jami. Otpad koji se trenutno nalazi u jami nepoznatog je podrijetla, a njegovim truljenjem i raspadanjem moguće je i zagađenje podzemnih voda te time i negativan utjecaj na zdravlje lokalnog stanovništva.

Prilog: iz prijave inspekciji zaštite prirode: Nacrt jame s naznačenim lokacijama ekološkog incidenta

stupina2014

Čisto podzemlje

Krajem 2014. godine pokrenuta je volonterska inicijativa „Čisto podzemlje“ čiji je nositelj Zagrebački speleološki savez, a osnovni je cilj zaustaviti bacanje otpada […]